written by
Inge Braem

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vroegtijdig beëindigen?

Sociaal Secretariaat 3 min

Je hebt sinds enkele maanden een nieuwe arbeider in dienst met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. Intussen blijkt dat hij niet voldoet voor de functie. Kan je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur opzeggen of moet je een verbrekingsvergoeding betalen?

1. Tijdens de eerste helft van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

Ter compensatie van de afschaffing van de proefperiode is er sinds 1 januari 2014 een mogelijkheid voorzien om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur op te zeggen.

Een opzegging is mogelijk gedurende de eerste helft van de overeengekomen duurtijd van de arbeidsovereenkomst. De periode waarin de opzegging mogelijk is, wordt echter beperkt tot de eerste 6 maanden. Het gaat om een vaste termijn, die niet geschorst of verlengd wordt. De laatste dag van de opzeggingstermijn moet uiterlijk liggen op de laatste dag van de periode gedurende dewelke een opzegging mogelijk is.

Voorbeeld:

Er wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur afgesloten vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Deze arbeidsovereenkomst heeft een duurtijd van 12 maanden. Gedurende de eerste helft, m.n. 6 maanden, kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Je zegt de arbeidsovereenkomst op met aanvang van de opzeggingstermijn van 4 weken op maandag 29 mei 2023 om te eindigen op 25 juni 2023. De werknemer wordt ziek op 12 juni 2023. Als je niets onderneemt, eindigt de opzeggingstermijn buiten de periode van 6 maanden en zal je de normale verbrekingsvergoeding moeten uitbetalen die tijdens de tweede helft van de arbeidsovereenkomst verschuldigd is. Om dat te vermijden, moet je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur ten laatste op 30 juni 2023 verbreken met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding voor de resterende termijn van de opzeg.

Indien je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur beëindigt gedurende de periode tijdens dewelke opzegging mogelijk is, maar geen opzeg respecteert, dan dien je een verbrekingsvergoeding te betalen die overeenstemt met het loon van de niet gerespecteerde opzeggingstermijn. De na te leven opzeggingstermijnen zijn dezelfde als deze die gelden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, zowel bij opzeg als bij verbreking tijdens de eerste helft van de arbeidsovereenkomst.

In geval van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur is een opzegging enkel mogelijk tijdens de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die werd gesloten.

2. Tijdens de tweede helft van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

Gedurende de tweede helft van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur is een opzegging niet meer mogelijk.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst ben je een verbrekingsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan het loon dat verschuldigd zou zijn tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst, zonder dat dit bedrag het dubbele mag overtreffen van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die in acht genomen moest worden indien het ging om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Voorbeeld:

Er wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur afgesloten vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Je verbreekt de arbeidsovereenkomst op 15 augustus 2023. In principe moest je een vergoeding uitbetalen gelijk aan het loon tot en met 31 december 2023. Je kan echter toepassing maken van de beperking. Indien het ging om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, moest je een opzeggingstermijn van 6 weken in acht nemen. Dit betekent dat je ‘slechts’ een verbrekingsvergoeding van 12 weken moet betalen.

3. Bijzondere beëindigingsregels in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval

Arbeidsovereenkomst met een duur van minder dan 3 maanden

Bij een arbeidsovereenkomst met een duur van minder dan 3 maanden kan je de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding beëindigen als de werknemer meer dan 7 dagen ononderbroken arbeidsongeschikt is (dus ten vroegste vanaf de 8ste dag).

Een dergelijke beëindiging zonder uitbetaling van enige vergoeding is wel enkel mogelijk na afloop van de periode gedurende dewelke een opzegging is toegelaten, dus pas vanaf de tweede helft van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. De 7 dagen arbeidsovereenkomst moeten, volgens de FOD WASO, ook allemaal liggen in de tweede helft.

Arbeidsovereenkomst met een duur van minstens 3 maanden

Bij een arbeidsovereenkomst met een duur van minstens 3 maanden kan je de arbeidsovereenkomst beëindigen wanneer de werknemer meer dan 6 maanden arbeidsongeschikt is.

In dat geval ben je een verbrekingsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan het loon dat nog betaald moest worden tot het bereiken van de overeengekomen termijn. Het bedrag van de vergoeding is echter begrensd tot 3 maanden en je mag het gewaarborgd loon dat werd betaald sinds het begin van de arbeidsongeschiktheid in mindering brengen.

Bron: Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

arbeidsovereenkomst bepaalde duur vroegtijdig beëindigen